Mail front

Quintes Employee Benefits vindt het belangrijk zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens die aanwezig zijn in onze applicatie, het portaal van Quintes Employee Benefits.
Quintes Employee Benefits voldoet dan ook aan alle wet- en regelgeving op het gebied van privacy.


DOEL VAN DE VERWERKING

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt en opgeslagen in het portaal van Quintes Employee Benefits in opdracht van de werkgever. De arbodienst waarmee de werkgever een overeenkomst heeft gesloten of bijvoorbeeld de (pensioen) verzekeraar. Het doel van de verwerking is gelegen in de wettelijke verplichtingen van de werkgever die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst. Er worden door Quintes Employee Benefits nooit meer gegevens verwerkt dan de gegevens die strikt noodzakelijk zijn.


WELKE PERSOONSGEGEVENS

In het portaal van Quintes Employee Benefits worden, afhankelijk van het gekozen dienstenpakket, bijvoorbeeld de volgende persoonsgegevens verwerkt:de naam, burgerlijke staat, geboortedatum, woonadres, de functie, loongegevens, de omvang van de dienstbetrekking en de ziek- en herstelmeldingen. De gegevens in de applicatie worden, afhankelijk van de rol van de gebruiker, gedeeld met de facilitaire dienstverleners die zijn geautoriseerd door de werkgever om de gegevens in te zien of te bewerken. Medische gegevens worden in deze applicatie niet gedeeld.


VERSTREKKING VAN UW GEGEVENS

Zonder de toestemming van de werkgever, worden persoonsgegevens door Quintes Employee Benefits niet aan derden verstrekt.Tenzij Quintes Employee Benefits hiertoe verplicht is op grond van enig wettelijk voorschrift. In dit verband noemen wij expliciet onze verplichting om mutaties in personeelsbestanden te melden aan instanties zoals de Belastingdienst, Uitvoeringsinstelling Werknemers Verzekeringen (UWV) of bijvoorbeeld het pensioenfonds. De persoonsgegevens zijn voor de bij het Quintes Employee Benefits aangesloten (financiële) dienstverleners beschikbaar voor zover u of uw werkgever voor advies over, of bemiddeling van, financiële producten gebruik maakt van de dienstverlening van een bij Quintes Employee Benefits aangesloten (financiële) dienstverlener. Beschikbaarstelling van uw persoonsgegevens aan de bij Quintes Employee Benefits aangesloten (financiële) dienstverleners stelt betrokken organisaties in staat te voldoen aan hun eigen zelfstandige verplichting tot naleving van wettelijke vereisten.


BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Quintes Employee Benefits neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen. Deze maatregelen zullen steeds worden bijgesteld aan de hand van relevante technische ontwikkelingen.Indien u beschikt over een inlognaam en wachtwoord voor het portaal van Quintes Employee Benefits bent u zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van deze gegevens. Indien u vermoedt dat uw inloggegevens bekend zijn bij, of gebruikt worden door, onbevoegden meldt u dit zo spoedig mogelijk bij de werkgever of rechtstreeks bij ons via info@quinteseb.nl zodat wij maatregelen kunnen treffen.


UW RECHTEN

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien. Dit kan door via deze website in te loggen op het portaal vna Quintes Employee Benefits. Indien u niet beschikt over een persoonlijke login, kunt u uw persoonsgegevens inzien via uw werkgever of via info@quinteseb.nl Wanneer u onjuistheden constateert in de persoonsgegevens heeft u het recht deze te laten corrigeren. Hiervoor kunt u zich wenden tot de werkgever.


De werknemer heeft het recht de gegevens te laten verwijderen voor zover een (wettelijke) verplichting zich daartegen niet verzet.


Indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van de persoonsgegevens, heeft u het recht bezwaar in te dienen tegen deze verwerking. U kunt uw bezwaar kenbaar maken via uw werkgever of rechtstreeks aan ons via info@quinteseb.nl Mocht uw bezwaar niet naar tevredenheid worden afgehandeld, dan heeft u het recht tegen de verwerking van uw persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN COOKIES

Op onze website worden uw bezoekgegevens bijgehouden. Dit betreft uw IP-adres en het tijdstip van raadplegen. Deze gegevens zijn voor ons niet herleidbaar tot een persoon en worden alleen gebruikt om bezoekersstatistieken bij te houden en om de website beter te laten werken. Wij maken alleen gebruik van functionele cookies die de website beter laten werken.


WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wij adviseren u dan ook deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.Quintes Employee Benefits is een handelsnaam van:

EBplusdiensten B.V.
Koeweistraat 8, 4181 CD Waardenburg

© 2012-2023 Quintes Employee Benefits. All rights reserved